Privacy Verklaring

Doel van deze privacyverklaring en cookievoorwaarden

Deze privacy- en cookievoorwaarden beschrijven hoe World Truck Auctions B.V. de persoonlijke informatie gebruikt, die is verzameld bij deelnames aan veilingen, uw bezoek aan World Truck Auctions website, eventuele online applicaties en mobiele platforms. World Truck Auctions B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens.

Alle persoonlijke gegevens, die via de website of andere applicaties en mobiele platforms worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, meer in het bijzonder de EU-richtlijn 2016/679, die bekend staat als Algemene Verordening Gegevensbescherming, evenals enige andere toekomstige wetgeving en aanvullende nationale wetgeving.

Deze privacy- en cookievoorwaarden zijn geldig met ingang van 25 mei 2018. Alle toekomstige wijzigingen in onze richtlijnen voor gegevensbescherming zullen op onze website worden gepubliceerd. Controleert u daarom regelmatig de privacyverklaring op wijzigingen.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens.

Wij gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens en nemen maatregelen om deze te beschermen. In overeenstemming met wettelijke vereisten, moet u er rekening mee houden dat World Truck Auctions B.V. uw, persoonlijke, gegevens voor de volgende doeleinden zal verwerken en gebruiken:

 1. voor het uitvoeren van overeenkomsten;
 2. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 3. vanwege een legitiem belang van World Truck Auctions B.V.

In alle andere gevallen zal World Truck Auctions B.V. uw toestemming vragen.

Onder de verantwoordelijkheid van World Truck Auctions B.V.:

 1. om u online veilingdiensten aan te bieden (waaronder onder meer het faciliteren van online veilingen op de veilingwebsite, het registreren en sluiten van veilingbiedingen, het informeren van deelnemers over een veiling en de voortgang daarvan, het verstrekken van informatie aan een verkoper en/of klant als onderdeel van een veiling en/of een derde partij die betrokken is bij het uitvoeren van veilingen, het uitgeven van nota’s en/of facturen;
 2. om uw (persoonlijke) registratiegegevens op te slaan in een gegevensbestand om uw deelname nu of in de toekomst aan een veiling of veilingen te faciliteren;           
 3. om accounts van klanten in het centrale gegevensbestand te beheren;
 4. om u te informeren over functionele wijzigingen aan de veilingwebsite en u belangrijke informatie te verstrekken over deelname aan een veiling of het gebruik van veilingdiensten;
 5. om u te informeren over mogelijk interessante veilingen bij World Truck Auctions B.V. toen u zich inschreef voor een nieuwsbrief en toestemming gaf om uw gegevens te verwerken om u te informeren via nieuwsbrieven;
 6. in geval van technische problemen om deze op te lossen om zo uw bod op een kavel te kunnen traceren en om te voorkomen dat uw bod verloren gaat als gevolg van een technisch probleem;
 7. om vragen van bestaande en potentiële klanten af te handelen.    
 8. voor de afhandeling van klachten;
 9. voor het maken van uw factuur;
 10. om u de mogelijkheid te bieden goederen op te halen of om de transporteur in staat te stellen het goed dat u hebt gekocht aan u te verzenden;
 11. om onze administratie te doen en onze belastingverplichtingen na te komen;
 12. om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en rechterlijke uitspraken en/of maatregelen te nemen die vereist zijn in verband met een gerechtelijke procedure.

Voordat World Truck Auctions B.V. uw persoonlijke gegevens gebruikt voor marketingdoeleinden, zoals voor onze digitale nieuwsbrief, zal zij u om uw toestemming vragen op de veilingwebsite. Als u geen marketinginformatie van World Truck Auctions B.V. meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief met behulp van de daarvoor aanwezige hyperlink.

Welke persoonsgegevens worden door ons verzameld?

Als onderdeel van het aanmaken van een account verzamelt World Truck Auctions B.V. alleen persoonsgegevens die nodig zijn om u diensten te verlenen en om de overeenkomst met u uit te voeren.

Voor het aanmaken van een account:

 1. Naam en adres van de maker van het account
 2. Contactpersonen/vertegenwoordigende organisaties (indien van toepassing)
 3. E-mailadressen en telefoonnummers

Voor biedingen en voor het beheer van de website en de inhoud:

 1. Technische gegevens
 2. Uw feedback over het gebruik van ons Veilingplatform en alle andere informatie die u aan ons richt.
 3. Anonieme gegevens die niet kunnen worden herleid naar een persoon, voor rapportagedoeleinden

 

Voor geslaagde biedingen / aankopen:

 1. Aangekochte kavel;
 2. Bankgegevens;
 3. Betalingsmethodes en wanneer de betaling is gedaan;
 4. Leveradres wanneer nodig

Juridische basis voor gegevensverwerking

De juridische basis voor onze verwerkingsactiviteiten is tweeledig:

1. de uitvoering van de overeenkomst die u met ons heeft gesloten door uw registratie voor een account, om deel te nemen aan onze veilingen en de uitvoering van elke koopovereenkomst die we met u hebben gesloten na uw toegewezen bod;

2. ons legitieme belang als professionele veilingmeester om te communiceren met onze klanten en de deelnemers van onze veilingen en om ons veilingplatform te beheren zodat u kunt deelnemen aan onze veilingen;

Alleen voor het verzenden van marketing e-mails en nieuwsbrieven is de juridische basis anders. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven voor deze mailings, zoals vermeld in  “Doel van de verwerking van persoonsgegevens“ van deze Privacyverklaring.

Overige informatie

World Truck Auctions B.V. zal geen speciale categorieën persoonsgegevens verzamelen of opslaan, zoals gegevens over politieke meningen, religieuze overtuigingen, of gezondheid zoals gedefinieerd in artikel 9 AVG.

In sommige gevallen werken we ook samen met notarissen en advocaten om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten voor de eigendomsoverdracht.

Alleen voor haar medewerkers verwerkt World Truck Auctions B.V. gegevens over gezondheid en andere informatie die nodig is om de arbeidsovereenkomst uit te voeren, evenals alle bijkomende vergoedingen en diensten zoals pensioen en verzekering. 

Bescherming van persoonsgegevens

World Truck Auctions B.V. zorgt voor de effectieve bescherming van gegevens door gebruik te maken van versleutelde communicatie en veilige koppelingen in overeenstemming met de stand van de techniek waar nodig.

Het bewaren van opgeslagen gegevens

Uw persoonlijke gegevens worden alleen voor de vereiste duur verwerkt en worden vervolgens verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn, rekening houdend met wettelijke bewaarplicht voor gegevens.

Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

U heeft de volgende wettelijke rechten (op voorwaarde dat u ons hier schriftelijk om verzoekt en ons een kopie van uw identiteitskaart meestuurt om u te legitimeren):

Recht op informatie en recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens. U kunt op elk gewenst moment meer informatie vragen over onze verwerkingsactiviteiten en de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.

Recht op rectificatie van onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens. U heeft het recht op onmiddellijke rectificatie of aanvulling door ons van alle onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens.

Recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U kunt verzoeken om, een deel van, uw persoonlijke gegevens te verwijderen in de volgende situaties:

 1. wanneer de verwerking op toestemming was gebaseerd en u heeft besloten uw toestemming in te trekken;
 2. wanneer u goede gronden heeft om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 3. wanneer uw persoonlijke gegevens moeten worden gewist in overeenstemming met een wettelijke verplichting.

In uitzonderlijke gevallen kunnen we weigeren uw gegevens te verwijderen, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of om claims op te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of voor enig ander legitiem belang.

Recht om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens zonder kosten. U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, wanneer deze verwerking is gebaseerd op onze "legitieme belangen."  In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen hebben om dit te doen, of omdat we dit vanwege een wettelijke verplichting moeten doen. Wanneer (een deel van) uw persoonsgegevens worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, kunt u op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, of uw toestemming hiervoor intrekken. U heeft ook het recht om niet te worden onderworpen aan profilering voor direct marketingdoeleinden.

Klachtrecht. Als u een klacht heeft over onze gegevensverwerking, kunt u contact met ons opnemen.

Cookies

World Truck Auctions B.V. gebruikt cookies op haar veilingwebsite om de functionaliteit te verbeteren en uw bezoek aan de website aangenamer te maken. Het is belangrijk om u te vermelden dat e-mail- en marketingcampagnes niet het gevolg zijn van cookies. Zowel uw e-mailadres, als uw telefoonnummer worden niet opgeslagen in cookies.

U heeft de mogelijkheid om alle cookies van bezochte websites te accepteren of uit te schakelen door uw internetbrowserinstellingen te wijzigen.

Permanente cookies:

Door permanente cookies kunnen websites uw informatie en instellingen onthouden wanneer u ze in de toekomst opnieuw bezoekt. Het helpt u ook om kavels te selecteren en deze bij uw favorieten op te slaan, zodat u later terug kunt komen om ze te bekijken en u in een later stadium kunt beslissen om er in de veiling op te bieden. Het maakt het ook mogelijk om u te informeren wanneer een andere klant een hoger bod heeft geplaatst dan u, en om een nieuw bod te plaatsen om meer kans op succes te hebben op het winnen van het bod.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

World Truck Auctions B.V. is een besloten vennootschap onder Nederlands recht geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 61603066

Voor de doeleinden die worden beschreven in deze Privacy- en cookievoorwaarden wordt World Truck Auctions B.V. gegevensbeheerder beschouwd, die samen de middelen en doelen bepalen voor de verzameling, opslag, openbaarmaking, gebruik en andere soorten verwerking van persoonsgegevens.

Overige informatie

World Truck Auctions B.V. behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring en cookievoorwaarden. Controleert u dit elke keer dat u de website bezoekt om op de hoogte te blijven.

In geval van verschillen tussen vertalingen van deze privacyverklaring, is de Nederlandse tekst doorslaggevend.